Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

5.6: Regnskabsanalyse

Nøgletalsberegninger for Pandora

DKK mio 2015 2014
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
Omsætning 16.737 11.942
Produktionsomkostninger -4.544 -3.519
Bruttoresultat 12.193 8.423
Salgs -, distributions – og marketingomkostninger -4.722 -3.100
Administrationsomkostninger -1.657 -1.251
Resultat af primær drift 5.814 4.072
Finansielle indtægter 84 14
Finansielle omkostninger -553 -214
Resultat før skat 5.345 3.872
Skat af årets resultat -1.671 -774
Årets resultat 3.674 3.098
DKK mio 2015 2014
AKTIVER
Goodwill 2.424 2.080
Brand 1.057 1.053
Distributionsnetværk 216 268
Distributionsrettigheder 1.069 1.047
Andre immaterielle aktiver 683 411
Immaterialle aktiver 5.449 4.859
Materialle aktiver 1.237 711
Udskudte skatteaktiver 879 407
Andre finansielle aktiver 159 99
Langfristede aktiver 7.724 6.076
Varebeholdninger 2.357 1.684
Finansielle instrumenter 65 99
Tilgodehavender fra salg 1.360 1.110
Tilgodehavende skatter 113 52
Andre tilgodehavender 803 404
Livider 889 1.131
Kortfristede aktiver 5.587 5.587
Aktiver 13.311 10.556
DKK mio 2015 2014
PASSIVER
Aktiekapital 122 128
Overkurs 1.229
Egne aktiver -4.152 -2.679
Reserver 1.023 729
Foreslået udbytte 1.511 1.088
Overført resultat 7.635 6.537
Egenkapital 6.139 7.032
Hensatte forpligtelser 97 61
Lån og anden gæld 2.350
Udskudte skatteforpligtelser 394 430
Anden gæld 249
Langfristede forpligtelser 3.090 491
Hensatte forpligtelser 971 678
Lån og anden gæld 257 10
Finansielle instrumenter 214 268
Leverandør gæld 1.329 804
Skyldige selskabsskatter 306 643
Anden gæld 1.005 630
Kortfristede forpligtelser 4.082 3.033
Forpligtelser 7.172 3.524
Passiver 13.311 10.556

Egenkapitalens forrentning, Pandora A/S 2015

Egenkapitalens forrentning = resultat før skat * 100 / Egenkapitalen 87,1
Afkastningsgraden = resultat af primær drift * 100 / Aktiver 43,7
Overskudsgraden = resultat af primær drift * 100 / Omsætning 34,7
Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Aktiver 1,26
Afkastningsgraden = Overskudsgraden * Aktivernes omsætningshastighed 43,7
Kapacitetsgraden = Bruttoresultat / (Distributions-, og administrationsomkostninger - Renteindtægter + Renteudgifter) 1,78051986
2010 2015
Kurs/Indre værdi = Børskurs på dagen / Aktiernes indre værdi
Børskurs på dagen 331 920,5
Aktiernes indre værdi 33,192 50,2
K/I 9,97 18,34

Arbejdsspørgsmål

  1. Start med at forklare virksomhedsformen og regnskabsklassen. Husk at komme ind på, om virksomheden opfylder kravene for regnskabsklassen fx balancesum. Kom ind på hvordan tallene er opgjort fx mio. kr.
  2. Forklar hvad resultatopgørelsen viser generelt. Og lav et par nedslag i teksten. Fx nettoomsætning og årets resultat
  3. Forklar om resultatopgørelsen er opstillet ud fra den arts- eller funktionsopdelte. Forklar forskellen på de 2 former. Forklar kort hvad afskrivninger betyder.
  4. Forklar generelt hvad balancen viser. Kom ind på hvad aktivsiden viser og hvad passivsiden viser. Forklar fx hvad man forstår ved anlægsaktiver, og forklar kort hvad egenkapitalen viser. Lav nedslag i bilaget hvor du fx kommentér på egenkapitalens udvikling og gælden. (Begge tal i balancens passivside)
  5. Forklar hvorfor man laver nøgletalsanalyse. Hvad er hensigten med det?
  6. Analysér nøgletallene (under download - eller i midterkolonnen).
  7. Husk en klar konklusion