Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

5.6: Regnskabsanalyse

Nøgletalsberegninger for Pandora

DKK mio20152014
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
Omsætning16.73711.942
Produktionsomkostninger-4.544-3.519
Bruttoresultat12.1938.423
Salgs -, distributions – og marketingomkostninger-4.722-3.100
Administrationsomkostninger-1.657-1.251
Resultat af primær drift5.8144.072
Finansielle indtægter8414
Finansielle omkostninger-553-214
Resultat før skat5.3453.872
Skat af årets resultat-1.671-774
Årets resultat3.6743.098
DKK mio20152014
AKTIVER
Goodwill2.4242.080
Brand1.0571.053
Distributionsnetværk216268
Distributionsrettigheder1.0691.047
Andre immaterielle aktiver683411
Immaterialle aktiver5.4494.859
Materialle aktiver1.237711
Udskudte skatteaktiver879407
Andre finansielle aktiver15999
Langfristede aktiver7.7246.076
Varebeholdninger2.3571.684
Finansielle instrumenter6599
Tilgodehavender fra salg1.3601.110
Tilgodehavende skatter11352
Andre tilgodehavender803404
Livider8891.131
Kortfristede aktiver 5.5875.587
Aktiver13.31110.556
DKK mio20152014
PASSIVER
Aktiekapital122128
Overkurs 1.229
Egne aktiver-4.152-2.679
Reserver1.023729
Foreslået udbytte1.5111.088
Overført resultat7.6356.537
Egenkapital6.1397.032
Hensatte forpligtelser9761
Lån og anden gæld2.350
Udskudte skatteforpligtelser394430
Anden gæld249
Langfristede forpligtelser3.090491
Hensatte forpligtelser971678
Lån og anden gæld25710
Finansielle instrumenter214268
Leverandør gæld1.329804
Skyldige selskabsskatter306643
Anden gæld1.005630
Kortfristede forpligtelser4.0823.033
Forpligtelser7.1723.524
Passiver13.31110.556

Egenkapitalens forrentning, Pandora A/S 2015

Egenkapitalens forrentning = resultat før skat * 100 / Egenkapitalen87,1
Afkastningsgraden = resultat af primær drift * 100 / Aktiver43,7
Overskudsgraden = resultat af primær drift * 100 / Omsætning34,7
Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Aktiver1,26
Afkastningsgraden = Overskudsgraden * Aktivernes omsætningshastighed43,7
Kapacitetsgraden = Bruttoresultat / (Distributions-, og administrationsomkostninger - Renteindtægter + Renteudgifter)1,78051986
20102015
Kurs/Indre værdi = Børskurs på dagen / Aktiernes indre værdi
Børskurs på dagen331920,5
Aktiernes indre værdi33,19250,2
K/I9,9718,34

Arbejdsspørgsmål

  1. Start med at forklare virksomhedsformen og regnskabsklassen. Husk at komme ind på, om virksomheden opfylder kravene for regnskabsklassen fx balancesum. Kom ind på hvordan tallene er opgjort fx mio. kr.
  2. Forklar hvad resultatopgørelsen viser generelt. Og lav et par nedslag i teksten. Fx nettoomsætning og årets resultat
  3. Forklar om resultatopgørelsen er opstillet ud fra den arts- eller funktionsopdelte. Forklar forskellen på de 2 former. Forklar kort hvad afskrivninger betyder.
  4. Forklar generelt hvad balancen viser. Kom ind på hvad aktivsiden viser og hvad passivsiden viser. Forklar fx hvad man forstår ved anlægsaktiver, og forklar kort hvad egenkapitalen viser. Lav nedslag i bilaget hvor du fx kommentér på egenkapitalens udvikling og gælden. (Begge tal i balancens passivside)
  5. Forklar hvorfor man laver nøgletalsanalyse. Hvad er hensigten med det?
  6. Analysér nøgletallene (under download - eller i midterkolonnen).
  7. Husk en klar konklusion