Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

5.4: Virksomhedens årsregnskab

Resultatopgørelse og balance, Pandora, 2014-15

DKK mio20152014
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
Omsætning16.73711.942
Produktionsomkostninger-4.544-3.519
Bruttoresultat12.1938.423
Salgs -, distributions – og marketingomkostninger-4.722-3.100
Administrationsomkostninger-1.657-1.251
Resultat af primær drift5.8144.072
Finansielle indtægter8414
Finansielle omkostninger-553-214
Resultat før skat5.3453.872
Skat af årets resultat-1.671-774
Årets resultat3.6743.098
DKK mio20152014
AKTIVER
Goodwill2.4242.080
Brand1.0571.053
Distributionsnetværk216268
Distributionsrettigheder1.0691.047
Andre immaterielle aktiver683411
Immaterialle aktiver5.4494.859
Materialle aktiver1.237711
Udskudte skatteaktiver879407
Andre finansielle aktiver15999
Langfristede aktiver7.7246.076
Varebeholdninger2.3571.684
Finansielle instrumenter6599
Tilgodehavender fra salg1.3601.110
Tilgodehavende skatter11352
Andre tilgodehavender803404
Livider8891.131
Kortfristede aktiver 5.5874.480
Aktiver13.31110.556
DKK mio20152014
PASSIVER
Aktiekapital122128
Overkurs 1.229
Egne aktiver-4.152-2.679
Reserver1.023729
Foreslået udbytte1.5111.088
Overført resultat7.6356.537
Egenkapital6.1397.032
Hensatte forpligtelser9761
Lån og anden gæld2.350
Udskudte skatteforpligtelser394430
Anden gæld249
Langfristede forpligtelser3.090491
Hensatte forpligtelser971678
Lån og anden gæld25710
Finansielle instrumenter214268
Leverandør gæld1.329804
Skyldige selskabsskatter306643
Anden gæld1.005630
Kortfristede forpligtelser4.0823.033
Forpligtelser7.1723.524
Passiver13.31110.556