Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

5.4: Virksomhedens årsregnskab

Resultatopgørelse og balance, Pandora, 2014-15

DKK mio 2015 2014
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
Omsætning 16.737 11.942
Produktionsomkostninger -4.544 -3.519
Bruttoresultat 12.193 8.423
Salgs -, distributions – og marketingomkostninger -4.722 -3.100
Administrationsomkostninger -1.657 -1.251
Resultat af primær drift 5.814 4.072
Finansielle indtægter 84 14
Finansielle omkostninger -553 -214
Resultat før skat 5.345 3.872
Skat af årets resultat -1.671 -774
Årets resultat 3.674 3.098
DKK mio 2015 2014
AKTIVER
Goodwill 2.424 2.080
Brand 1.057 1.053
Distributionsnetværk 216 268
Distributionsrettigheder 1.069 1.047
Andre immaterielle aktiver 683 411
Immaterialle aktiver 5.449 4.859
Materialle aktiver 1.237 711
Udskudte skatteaktiver 879 407
Andre finansielle aktiver 159 99
Langfristede aktiver 7.724 6.076
Varebeholdninger 2.357 1.684
Finansielle instrumenter 65 99
Tilgodehavender fra salg 1.360 1.110
Tilgodehavende skatter 113 52
Andre tilgodehavender 803 404
Livider 889 1.131
Kortfristede aktiver 5.587 4.480
Aktiver 13.311 10.556
DKK mio 2015 2014
PASSIVER
Aktiekapital 122 128
Overkurs 1.229
Egne aktiver -4.152 -2.679
Reserver 1.023 729
Foreslået udbytte 1.511 1.088
Overført resultat 7.635 6.537
Egenkapital 6.139 7.032
Hensatte forpligtelser 97 61
Lån og anden gæld 2.350
Udskudte skatteforpligtelser 394 430
Anden gæld 249
Langfristede forpligtelser 3.090 491
Hensatte forpligtelser 971 678
Lån og anden gæld 257 10
Finansielle instrumenter 214 268
Leverandør gæld 1.329 804
Skyldige selskabsskatter 306 643
Anden gæld 1.005 630
Kortfristede forpligtelser 4.082 3.033
Forpligtelser 7.172 3.524
Passiver 13.311 10.556